Många barn och ungdomar oroar sig för framtiden. Alltsedan Globträdets bildades 1982 har barn och ungdomars framtidsfrågor stått i centrum. Barn och ungdomar är Globträdets uppdragsgivare och detta har utvecklat projekt/program som Framtidsmöten, Framtidsskeppet och nu senast Children’s Meeting Place.

Projektledare som deltagit i Globträdets tidigare projekt och aktiviteter har genomgående noterat en positiv attitydförändring och engagemang bland barn, ungdomar och kommundeltagare. Denna vill man skall få en vidare spridning i kommunen. Det är bakgrunden till projektet Världsmästerskap i Samarbete.

Vårt senaste projekt

Världen är full av tävlingar med vinnare och förlorare. Hur kommer det att se ut om vi i stället arrangerar ett Världsmästerskap i Samarbete där alla är vinnare? Globträdet har en övergripande funktion att förankra projektet lokalt och att hjälpa till att sprida information om de projekt som utvecklas vidare. De positiva förebilderna skall få stor genomslagskraft. I ett VM i samarbete belönas alla med guldmedalj. 

Hittills har 20 kommuner från sammanlagt 11 län i Sverige anmält intresse att delta i VM i samarbete. Under förberedelsefasen fram till juni 2006 kommer en stor mängd lokala/regionala samarbetsprojekt att utvecklas runt om i Sverige och andra länder.

Mötesplatser

Den drivande kraften är kreativiteten och att bygga vidare på barns/ungdomars olika språk - att leka, skapa, forma och förändra, det som vuxna känner igen som konst och vetenskap. Den kulturella mångfalden är vägledande då den ger projektet en ökad bredd av speciella livserfarenheter.

Målet är att stärka barn och ungdomars självkänsla och medvetenhet om att det är möjligt att påverka sin egen livssituation, något som Globträdets tidigare projekt med Framtidsskeppet och Children’s Meeting Place visat starka exempel på.

Att skapa mötesplatser mellan barn/ungdomar och beslutsfattare inom alla sektorer av samhället är viktigt för att bygga och trygga en livaktig och hållbar demokrati. Växelspelet mellan barn/ungdomar och kommunledningen är givande för båda parter - erfarenhetsutbyten som kan påverka beslutsprocesser och skapa förståelse för hur beslut fattas och genomförs. Detta är inte minst viktigt för människor som har sina rötter i andra kulturer och har andra sätt att tänka.

Plattform

Plattform är FN-dokumenten Barnets Rättigheter och Agenda 21 och inspiration till den skapande processen finns formulerad i UNESCO’s rapport ”Vår skapande Mångfald”. Projektidén vill bidra till att uppfylla intentionerna i Millenniemålen. Utmaningen är att innehållet inte bara skall vara vackra ord utan att det skall omvandlas i praktisk handling.

Mer information

Du kan läsa mycket mer i Globträdet CV.

Besök gärna Globträdets hemsida www.globetree.org.